Zwroty i reklamacje

14 dni na zwrot lub wymianę towaru

1. Pobierz i wypełnij formularz

Pobierz formularz tutaj a następnie wypełnij go.

2. Zapakuj paczkę

Zapakuj przedmioty, które chcesz zwrócić wraz z formularzem oraz paragonem

3. Wyślij do nas zwrot

Wyślij do nas paczkę na adres: Polem Marta Lepkowska Sportowa 18, 56-120 Brzeg Dolny

Zwrot otrzymasz do 14 dni

Zwroty i reklamacje

1. Wszystkie towary prezentowane w sklepie są projektowane i wykonywane przez Sprzedającego. Są one nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych.
2. Jeżeli kupiony przez Klienta towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi na zasadach regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację dotyczącą kupionego towaru w formie pisemnej wysyłając ją listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w §1 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna wskazywać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b) datę zamówienia towaru, stanowiącego przedmiot reklamacji,
c) numer faktury lub paragonu,
d) towar podlegający reklamacji,
e) żądanie Konsumenta,
f) uzasadnienie reklamacji.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w §1 Regulaminu wraz z reklamacją, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Do zwracanego towaru Klient proszony jest o dołączenie faktury VAT lub paragonu albo potwierdzenia zapłaty.
7. Klient proszony jest o odesłanie towaru w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem.
8. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji wraz z załączonym do niej towarem (otrzymanie towaru przez Sprzedającego jest konieczne w celu jego zbadania i należytego rozpatrzenia złożonej reklamacji).
9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres lub adres e-mail.
10. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Sprzedający dostarczy Klientowi towar, na jego koszt, na adres wskazany w reklamacji lub w przypadku jego niepodania, na adres wskazany w zamówieniu jako miejsce odbioru towaru.
11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedający wezwie Klienta – na podany przez Klienta adres e-mail, oraz pisemnie na podany przez Klienta adres, do odebrania towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
12. Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kontrahenta z tytułu wad fizycznych i prawnych Towarów (rękojmia).

 

Odstąpienie od umowy – dotyczy wyłącznie Konsumentów

1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać na adres korespondencyjny wskazany w § 1 pkt 3 Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony do Regulaminu.
5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres korespondencyjny wskazany w § 1 pkt 3 Regulaminu lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu.
10. Klient proszony jest o odesłanie Towaru w opakowaniu zabezpieczającym Towar przed uszkodzeniem.
11. Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest ponieść:
a) dodatkowe koszty poniesione przez Klienta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
b) bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży w zakresie tzw. Zamówień indywidualnych, z uwagi na okoliczność, iż są to towary wykonane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz będące przedmiotem indywidualnych, szczególnych uzgodnień między Stronami.

 

Załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego PolemPoLen

Wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Polem Marta Lepkowska Sportowa 18, 56-120 Brzeg Dolny

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

Zamknij

PolemPoLen

Lniane ubrania i luksusowa lniana pościel

Zamknij

Logowanie

Zamknij

Koszyk (0)

Koszyk jest pusty Brak produktów w koszyku.

PolemPoLen

Lniane ubrania i luksusowa lniana pościelWaluta